Kategoria: Gry i zabawy

Jak wybierać wentylatory łazienkowe Warszawa?

Wilgoć w łazience jest niezwykle negatywnym zjawiskiem. Aby unikać sytuacji kiedy będzie miała wpływ na niekorzystne zapachy, kiedy jej obecność będzie prowadziła do rozwoju grzyba dobrze jest zainwestować w odpowiedniej klasy wentylator. Jakiego rodzaju wentylatory łazienkowe Warszawa montować, co ma

CZĘSTO W PARZE

Podobnie ludus często idzie w parze z mimicry. W najprostszych przypadkach znajduje to wyraz w zabawach polegających na konstruowaniu cze­goś, czy będą to zwierzątka sporządzane przez dzieci Dogonów z łodyg prosa, dźwigi lub samo­chody konstruowane z gotowych elementów, czy wreszcie

NIEMOŻLIWY SOJUSZ DZIAŁANIA

Nie ma mowy natomiast o sojuszu między dzia­łaniem typu paidia, którego istotą jest hałas i ruch, i alea, polegającym na biernym wyczeki­waniu wyroku losu, gdy grający drży w bezruchu i niemocie; podobnie ludus, który jest kalkulowa­niem i kombinowaniem, nie może

NA SAMEGO SIEBIE

Sprowadzony do siebie samego ludus pozostaje chyba czymś niepełnym — „w braku laku dobry i opłatek” — co pomaga przezwyciężyć nudę. Wie­lu godzi się na tę formę zabijania czasu tylko i jedynie w oczekiwaniu na lepszą rozrywkę, gdy przybycie partnerów

OGÓLNY NASTRÓJ

W istocie wpływ agon zabarwia ogólny nastrój rozrywki po­legającej na przezwyciężaniu jakiejś umownej trudności. Co prawda każdą z tych zabaw można uprawiać w samotności i w zasadzie nie idą one w parze z zawodami, niemniej w każdej chwili można je

DUŻE POWODZENIE

Cieszyły się powodzeniem, które przeminęło bez śladu, ustę­pując miejsca innemu „szałowi”. Moda na rozryw­ki typu intelektualnego jest trwalsza, lecz rów­nież ograniczona w czasie: rebusy, anagramy, akrostychy, szarady — wszystko to miało swoje dni. Można przypuszczać, że krzyżówki i „krymi­nały” podzielą

NIEOKREŚLONE ZJAWISKO

Jest zjawi­skiem nieokreślonym i nieuchwytnym, grozi też przeistoczeniem się w fiksację osamotnionego ma­niaka, który poświęca się takiemu zajęciu bez reszty, a czyniąc to coraz bardziej zaniedbuje kon­takty z innymi. Cywilizacja przemysłowa zrodziła pewną szcze­gólną formę ludus: hobby, uboczne bezinteresow­ne zajęcie, pod

PRZY UPRAWIANIU HOBBY

Zauważono, że często przy uprawianiu hobby robotnik, przedzierzgając się znów w ręko­dzielnika, sporządza pomniejszone, lecz kompletne modele maszyn, przy których fabrykacji współ­działa jedynie za pośrednictwem jednego i tego samego wciąż powtarzanego gestu, co nie wymaga od niego ani umiejętności, ani

PIERWOTNA CHĘĆ ROZRYWKI

Pierwotnej chęci rozrywki ludus podsuwa wciąż nowe, arbitralnie przyjęte przeszkody; wynajduje tysiąc sposobności i tysiąc układów, które pozwa­lają zaspokoić zarówno potrzebę odprężenia, jak też nieprzemożną u człowieka potrzebę marnotra­wienia właściwej mu wiedzy, pilności, sprawności, inteligencji, nie mówiąc już o opanowaniu,

POTRZEBA POSTĘPU

Ludus nie stanowi jedynej możliwej metamor­fozy typu paidia. Kultura na przykład starożyt­nych Chin znalazła dla tego typu inne zastosowa­nie. Kultura chińska, nasycona mądrością i roz­wagą, mniej ceni sobie nowatorstwo jako takie. Potrzeba postępu i przedsiębiorczość wydaje się Chińczykom jak gdyby

DZIĘKI ETYMOLOGII

Może właśnie dzięki tej etymologii słowo wan rzuca światło na inne przeznaczenie paidia. Swobodny ruch, stanowiący tu przesłankę wyjściową defi­nicji. zdaje się w danym wypadku zwracać nie ku popisom, przezwyciężaniu trudności, kalkulo­waniu, lecz ku spokojowi, cierpliwości, rojeniom. Jakoż znak wan

OKREŚLENIE GIER I ZABAW

W tym celu musi jednak wystąpić razem z nao. W po­łączeniu ze znakiem czuang (udawać) — wan zna­czy „bawić się w udawanie czegoś”. Jak widzimy, zbiega się on z różnymi przejawami typu paidia, sam jednak nie oznacza żadnego określonego ro­dzaju

ZAKRES TEMATYCZNY

Znak szua odnosi się do gier i zabaw wymagających sprawności i zręczności; stosuje się go jednak także do określenia przekomarzania się, szermierki, ćwiczeń prowadzących do wydo­skonalenia się w jakiejś trudnej walce. Znak tou oznacza walkę w ścisłym znaczeniu tego słowa- walkę

SZCZEGÓŁOWE OBJĘCIE

Obejmuje on przede wszystkim zabawę dziecięcą oraz wszelkie ro zaje beztroskich, pogodnych rozrywek, kojarzą­cych się nam z takimi słowami, jak dokazywać, nglowac, swawolić itp. Używa się go w zastoso­waniu do praktyk seksualnych uprawianych dla zabawy (igraszki), anormalnych lub osobliwych Równocześnie