SPOSÓB ZASPOKOJENIA POTRZEB

Jeśli gra i zabawa polegają na zaspokajaniu tych potrzeb w sposób formalny, imaginacyjny, ograniczony, pozostający na marginesie życia po­wszedniego — co zachodzi, gdy odrzuca się wszel­ką konwencję? Gdy świat gry i zabawy nie jest już szczelnie zamknięty? Gdy dochodzi do prze­mieszania gry i zabawy ze światem rzeczywistym, gdzie każdy gest pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje? Każdej z podstawowych rubryk odpowiada wówczas pewna szczególna perwersja, która wynika z braku zarazem hamulca i ochro­ny. Instynkt zaczyna sprawować władzę absolutną, a tendencja, której udało się wyjść poza wy­odrębnioną, chronioną i poniekąd zneutralizowaną czynność zabawy — przenika do życia codzienne­go, starając się w miarę możliwości podporząd­kować je swoim własnym regułom.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.