UMOCNIENIE

Święto, trwonienie dóbr nagromadzonych w cza­sie długotrwałej przerwy między okresami świą­tecznymi, rozpasanie jako reguła, wszelkie normy przeinaczone dzięki przemożnej obecności ma­sek — wszystko to sprawia, że powszechne oszo­łomienie staje się punktem kulminacyjnym i wię- zią bytu zbiorowego. Jawi się ono jako zasadnicza podstawa społeczeństwa, skądinąd niezbyt zwar­tego. Umacnia chwiejną spoistość, która w swej ni jakości z trudem by się utrzymała, gdyby nie ten okresowy wybuch, zbliżający, zbierający i za­nurzający we wspólnocie jednostki przez resztę czasu zaprzątnięte zajęciami domowymi i kłopo­tami, prawie wyłącznie osobistymi. Te powszed­nie zajęcia i troski nie mają bezpośredniego wpły­wu na społeczeństwo w jego elementarnej formie, gdzie prawie nie ma podziału pracy i gdzie tym samym każda rodzina zwykła zabiegać o swój byt na zasadzie prawie całkowitej autonomii. Maski stanowią prawdziwą więź społeczną.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.