WIDOCZNE NA PRZYKŁADACH

Na tych przykładach widzimy bardzo dobrze,iż gra i zabawa nie są błahą pozostałością po zaję­ciach, do których dorośli się zniechęcili, chocby nawet były one naśladowaniem zajęcia, które po­szło w niepamięć. Gra i zabawa jawią się nade wszystko jako czynności równoległe do życia po­tocznego, niezależne od niego i przeciwstawiają­ce się jego gestom i postanowieniom, dzięki wła­ściwym sobie swoistym cechom, które stanowią o  tym, iż są one grą i zabawą. Właśnie te cechy usiłowałem na wstępie zdefiniować i przeanazować.I tak gry i zabawy dziecięce polegają po czę­ści — i to jest naturalne — na imitowaniu doro­słych, podobnie jak wychowanie dzieci ma na celu przygotowanie ich do tego, by z kolei stali się do­rosłymi, obarczonymi odpowiedzialnością faktycz­ną, nie urojoną, nie taką, którą można odrzucie słowami „nie bawię się więcej”.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.