WYPACZENIA, JAKIM PODLEGAJĄ GRY I ZABAWY

Jeśli idzie o charakterystyczne cechy gry i zaba­wy, uznaliśmy je za czynności:  o niewiadomym wyniku 4. nie­produktywne 5. ujęte w reguły 6. fikcyjne; z tym, że dwie ostatnie cechy mają tendencję do wzajem­nego wyłączania się.Tych sześć cech czysto formalnych niewiele mó­wi nam o różnych postawach psychicznych znaj­dujących wyraz w grze i zabawie. Przeciwsta­wiając stanowczo świat zabawy światu rzeczywi­stemu, podkreślając, że zabawa jest nade wszystko czynnością „na marginesie” — cechy te nasuwają wniosek, że wszelkie bliższe związki z powszed­nim życiem grożą grze i zabawie wypaczeniem, a nawet unicestwieniem jej istoty.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.